Dostępność Plus

Spora część społeczeństwa zmaga się z barierami spowodowanymi ograniczeniem mobilności. Nowy program Dostępność Plus to próba systemowego, całościowego ujęcia tematu dostępności w Polsce.

Celem programu jest zapewnienie swobodnego dostępu do dóbr, usług oraz możliwości udziału w życiu społecznym i publicznym osób o szczególnych potrzebach. Dostępność Plus koncentruje się na dostosowaniu przestrzeni publicznej, architektury, transportu i produktów do wymagań wszystkich obywateli.

Wartość inwestycji związanych z realizacją programu wyniesie w perspektywie 2018-2025 około 23 miliardów złotych. Fundusze na ich realizację pochodzić będą z Unii Europejskiej (tzw. fundusze norweskie) i EOG, a także z środków publicznych (budżet państwa, środki dysponowane przez jednostki samorządu terytorialnego, środki PFRON). Warto więc zainteresować się tematem planując zakup wind, platform dla osób niepełnosprawnych czy innych urządzeń transportu bliskiego mających istotny wpływ na poprawę dostępności w budowanych, modernizowanych czy remontowanych obiektach.

Szczegółowe informacje na temat Programu Dostępność Plus można znaleźć w internecie:
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/fundusze-europejskie-bez-barier/dostepnosc-plus/o-programie/#Program%20Dostępność%20Plus