Całodobowe Pogotowie Dźwigowe: (71) 711 00 22

Privacy Policy.

Polityka prywatności

Polityka prywatności zawiera informacje o przetwarzaniu przez Zakłady Techniki Dźwigowej Techlift Sp. z o.o. danych osobowych:

 • kontrahentów, pracowników lub współpracowników swoich kontrahentów, danych osobowych przekazanych w umowach cywilnoprawnych,
 • innych osób kontaktujących się z Zakładami Techniki Dźwigowej Techlift Sp. z o.o. (telefonicznie oraz mailowo) oraz osób, z którymi kontaktują się Zakłady Techniki Dźwigowej Techlift Sp. z o.o.  (telefonicznie oraz mailowo).

Niniejsza polityka prywatności jest zgodna z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) dalej jako: RODO.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych kontrahentów, pracowników lub współpracowników kontrahentów – osób kontaktowych

 • Administrator danych osobowych
  Administratorem Twoich danych osobowych są Zakłady Techniki Dźwigowej Techlift Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Jana Długosza 3/A, 51-162 Wrocław. Możesz z nami skontaktować się listownie na adres siedziby, przez e-mail: sekretariat@techlift.com.pl i telefonicznie pod numerem (+48) 71 793 00 01.
 • Cele przetwarzania Twoich danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania
  Twoje dane osobowe będą przetwarzane w kilku różnych celach, dlatego że jesteś naszym kontrahentem będącym osobą fizyczną, osobą kontaktową dla nas u naszego kontrahenta lub potencjalnego kontrahenta. W związku z tym będziemy przetwarzać Twoje dane, aby:
 • kontaktować się z Tobą w celu prawidłowej realizacji umowy zawartej z Tobą, jako naszym kontrahentem będącym osobą fizyczną. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której jesteś stroną lub do podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy), art. 6 ust. 1 lit. c RODO (tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, który na nas ciąży takiego jak np. obowiązek archiwizacyjny, fiskalny, podatkowy) oraz art. 9 ust. 1 lit. f RODO (tzn. prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości obrony przed roszczeniami lub dochodzenia roszczeń. W takim wypadku podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, lecz konieczne do zawarcia i wykonania umowy.
 • kontaktować się z Tobą w bieżących sprawach, w tym w sprawie wykonywania umów między nami a Twoim pracodawcą/podmiotem, który reprezentujesz, przedstawiania ofert, otrzymywania zleceń, odpowiadania na pytania. Podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości bieżącego kontaktu z naszymi kontrahentami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 • przekazywać inne informacje o działalności i możliwych formach współpracy z nami. Podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na utrzymywaniu relacji z pracownikami i współpracownikami naszych kontrahentów (art. 6 ust. 1 lit f RODO).
 • bronić się przed ewentualnymi roszczeniami lub dochodzić ewentualnych roszczeń związanych z umową z podmiotem, w którym pracujesz lub który reprezentujesz, czyli naszym kontrahentem – jeżeli powstanie spór dotyczący umowy. Podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości obrony przed roszczeniami lub dochodzenia roszczeń (art. 6 ust. 1 lit f RODO).
 • Źródło danych
  Twoje dane otrzymaliśmy bezpośrednio od Ciebie lub od Twojego pracodawcy/podmiotu, który reprezentujesz. Od Twojego pracodawcy/podmiotu, który reprezentujesz otrzymujemy dane takie jak Twoje imię i nazwisko, służbowy numer telefonu i adres email, miejsce pracy, stanowisko lub informacje o tym, jakiego typu sprawami się zajmujesz.
 • Okres przechowywania Twoich danych osobowych
  Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w okresie wykonywania umowy, którą z nami zawarłeś, zawarł z nami Twój pracodawca/podmiot, który reprezentujesz, a także przez okres przedawnienia roszczeń z umowy.
 • Odbiorcy Twoich danych osobowych

Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane naszym dostawcom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. usługi IT, prawne. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa i umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.

 • Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
  Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
 • wniesienia sprzeciwuwobec przetwarzania Twoich danych ze względu na szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
 • dostępudo Twoich danych osobowych,
 • żądania sprostowaniaTwoich danych osobowych,
 • żądania usunięciaTwoich danych osobowych,
 • żądania ograniczeniaprzetwarzania Twoich danych osobowych,

aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami (dane kontaktowe w punkcie 1 powyżej).

 • wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych
 • Inne informacje

Zebrane dane nie zostaną wykorzystane do zautomatyzowanego przetwarzana bez udziału człowieka ani do profilowania oraz nie zostaną przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych innych (niż kontrahenci, pracownicy/współpracownicy kontrahenta) osób kontaktujących się z Zakładami Techniki Dźwigowej Techlift Sp. z o.o. (telefonicznie oraz mailowo) oraz osób, z którymi kontaktują się Zakłady Techniki Dźwigowej Techlift Sp. z o.o. (telefonicznie oraz mailowo)

 • Administrator danych osobowych
  Administratorem Twoich danych osobowych są Zakłady Techniki Dźwigowej Techlift Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Jana Długosza 3/A, 51-162 Wrocław. Możesz z nami skontaktować się listownie na adres siedziby, przez e-mail: sekretariat@techlift.com.pl i telefonicznie pod numerem (+48) 71 793 00 01
 • Cele przetwarzania Twoich danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania
  Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu, aby:
 • przekazać odpowiedzi na Twoje pytania, w tym kontaktować się z Tobą w tym celu. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości przekazania odpowiedzi na pytanie dotyczące działalności gospodarczej.
 • nawiązać z Tobą lub z Twoim pracodawcą/podmiotem, który reprezentujesz współpracę. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji w ramach działalności gospodarczej.
 • Okres przechowywania Twoich danych osobowych
  Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w okresie utrzymywania naszych bieżących relacji (np. odpowiedzi na pytania, przedstawiania ofert, wymiany korespondencji), a po ustaniu relacji przez okres roku. Po tym okresie możemy się z Tobą kontaktować, żeby zapytać o możliwość dalszego przetwarzania Twoich danych. .
 • Odbiorcy Twoich danych osobowych

Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane naszym dostawcom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. usługi IT, prawne. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa i umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.

 • Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
  Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
 • wniesienia sprzeciwuwobec przetwarzania Twoich danych ze względu na szczególną sytuację,
 • dostępudo Twoich danych osobowych,
 • żądania sprostowaniaTwoich danych osobowych,
 • żądania usunięciaTwoich danych osobowych,
 • żądania ograniczeniaprzetwarzania Twoich danych osobowych,

aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami (dane kontaktowe w punkcie 1 powyżej).

 • wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych
 • Inne informacje

Zebrane dane nie zostaną wykorzystane do zautomatyzowanego przetwarzana bez udziału człowieka ani do profilowania oraz nie zostaną przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Do góry